Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Het begrip “ADSECUM” heeft in onderstaande algemene voorwaarden uitsluitend betrekking op de eenmanszaak “Van Opstal Edwin” met zetel van de eenmanszaak te Nieuwelaan 142, 1860 Meise, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer: 0660.724.606

1.2 Het begrip “klant” heeft in onderstaande algemene voorwaarden uitsluitend betrekking op een consument en/ of een onderneming die een offerte aanvaardt of op contractuele basis beroep doet op de dienstverlening van ADSECUM.

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst van ADSECUM, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte en –of schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds ADSECUM en anderzijds de klant.

Artikel 3: Offerte

3.1 Een offerte van ADSECUM heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending ervan. (Tenzij anders vermeld in de offerte. Voor de datum van aanvaarding door de klant, kan geen enkele afdwingbare verbintenis worden afgeleid of verwacht van ADSECUM.

3.2 De aanvaarding van de offerte dient te gebeuren per mail of aangetekend schrijven. De aanvaarding van de offerte impliceert eveneens de aanvaarding van de algemene voorwaarden van ADSECUM.

Artikel 4: Diensten

4.1 Een offerte van ADSECUM en de daaruit voortvloeiende overeenkomst is enkel van toepassing op de diensten zoals beschreven in de offerte.

4.2. Het advies dat door ADSECUM wordt gegeven mag enkel gebruikt worden intern bij de klant en zijn eventuele onderaannemers gedurende de looptijd van de overeenkomst met hen. Het advies van ADSECUM mag niet gebruikt worden door derden. De klant verbindt er zich toe het advies niet bekend te maken aan derden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ADSECUM.

Artikel 5: Prijs

5.1 ADSECUM zal de bestelde opdracht en –of adviesverlening uitvoeren tegen de forfaitaire prijs of eenheidsprijs zoals bepaald in de offerte of andere overeenkomst tussen beide partijen.

5.2 Indien er zich wijzigingen, extra uren of aanvullende opdrachten zouden voordoen aan de bestelde opdracht, welke extra kosten met zich meebrengen, dienen deze steeds door beide partijen schriftelijk bevestigd te worden. Deze wijzigingen, extra uren of aanvullende opdrachten zullen gefactureerd worden tegen dezelfde eenheidsprijzen, zoals vermeldt in de offerte van de bestelde opdracht.

Artikel 6: Betaling

6.1 Alle facturen van ADSECUM dienen per overschrijving betaald te worden op het IBAN-rekeningnummer: BE59 9731 6101 9226
Gepaste contante betaling is enkel toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord van de zaakvoerder van de firma ADSECUM.

6.2 Alle facturen dienen betaald te worden uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Indien er op de factuur geen vervaldag vermeldt staat, dienen alle facturen betaald te worden binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.3 Bij niet tijdig betaling van de factuur zijn verwijlintresten verschuldigd van twee percent (2%) per maand op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

6.4 ADSECUM heeft het recht om na een ingebrekestelling haar opdracht, dienstverlening of verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te schorsen, wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De klant aanvaardt in dit geval geen aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.5 Indien er zich betwistingen voordoen omtrent facturen van ADSECUM, dienen deze betwistingen per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden aan de zaakvoerder van ADSECUM binnen een termijn van 8 werkdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Artikel 7: Valuta

7.1 Alle facturen dienen te worden voldaan in euro (€).

Artikel 8: Wijzigingen van de overeenkomst.

8.1 De klant kan geen afstand, aanpassing of wijziging doen van de offerte of andere schriftelijke overeenkomst(en) zonder schriftelijk akkoord van de zaakvoerder van ADSECUM .

Artikel 9: Taal

9.1 ADSECUM voert haar dienstverlening en verbintenissen uit in het Nederlands. Indien er door de klant een dienstverlening wordt gevraagd in een andere taal dan het Nederlands en deze niet gemeld is bij de aanvraag tot offerte, zal ADSECUM hiervoor een beroep doen op een vertaalbureau. De extra kosten die het vertaalbureau met zich meebrengt, zijn steeds ten laste van de klant.

Artikel 10: Informatie

10.1 De klant verbindt er zich toe gedurende de gehele duur van de opdracht, dienstverlening en-of overeenkomst alle informatie ter beschikking te stellen aan ADSECUM, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, dienstverlening en –of overeenkomst.

Artikel 11: Uitvoeringstermijnen

11.1 De door ADSECUM meegeleverde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertragingen in de uitvoering van de opdracht, dienstverlening en-of overeenkomst heeft de klant het recht om zijn bestelling per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat ADSECUM zijn opdracht nog steeds niet heeft uitgevoerd binnen van een termijn van vijftig (50) dagen nadat zij hiertoe door de klant via een aangetekend schrijven in op de hoogte werd gesteld. De klant dient in dit aangetekend schrijven duidelijk de tekortkoming van ADSECUM aan te tonen. De klant doet in bovenstaand geval (Art. 11.1) uitdrukkelijk afstand van enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van ADSECUM.

Artikel 12: Overmacht.

12.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd tot nakoming van enige verbintenis ten aanzien van de andere partij wegens overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan: een situatie waardoor één van beide partijen, zijn verplichtingen tijdelijk of permanent, en gedeeltelijk of geheel buiten zijn wil niet kan nakomen ten opzichte van de andere partij(en).

12.3 Onder overmacht kan o.a. (niet limitatief) verstaan worden.

  • Natuurrampen ;
  • Overstromingen ;
  • Brand ;
  • Oorlog ;
  • Terrorisme ;
  • Piraterij ;

12.4 Wanneer ADSECUM of de klant zich wenst te beroepen op overmacht, dient men de andere partij hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte te brengen binnen de dertig(30) kalenderdagen na aanvang van de situatie die men als overmacht beschouwt. Zo niet vervalt het recht voor beide partijen om zich hierop te beroepen.

Artikel 13: Ontbinding van de opdracht, dienstverlening en-of overeenkomst.

13.1 ADSECUM heeft ten allen tijde het recht om de opdracht, dienstverlening en –of overeenkomst met de klant te beëindigen na een essentiële of zware tekortkoming van de klant. ADSECUM zal de ontbinding via een aangetekend schrijven kenbaar maken aan de klant.

13.2 De klant aanvaardt geen enkele aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding ten opzichte van ADSECUM, wanneer ADSECUM zich beroept op Art. 13.

13.3 De klant heeft het recht de opdracht, dienstverlening en-of overeenkomst met ADSECUM te ontbinden in geval van een opzettelijke of zware fout, bedrog of fraude door ADSECUM.

13.4 Indien de klant zich op Art. 13.3 wenst te beroepen, zal men dit kenbaar moeten maken via een aangetekend schrijven, gericht aan de zaakvoerder van ADSECUM binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat het op de hoogte is gebracht van de opzettelijke of zware fout, bedrog of fraude.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Uitgezonderd in geval van een opzettelijke of zware fout en bedrog is de contractuele en buitencontractuele altijd beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door ADSECUM bij verzekeringmaatschappij AXA. Indien er door de verzekeringmaatschappij van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitbetaling plaatsvindt aanvaard de klant dat de aansprakelijkheid van ADSECUM beperkt is tot een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (3500) per schadegeval, behalve als de aansprakelijkheid te wijten is aan een opzettelijke of zware fout en bedrog.

14.2 Uitgezonderd in geval van een opzettelijke of zware fout en bedrog is ADSECUM niet aansprakelijk tot het betalen van een schadevergoeding voor immateriële, indirecte en-of gevolgschade.

Artikel 15: Confidentialiteit van informatie en documenten.

15.1 Zowel de klant alsook ADSECUM verbinden zich er toe vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten tot welke zij toegang hebben.

Artikel 16: Geschillen omtrent algemene voorwaarden.

16.1 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.